AKTUALNOŚCI

UKS55

ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź
e-mail:
uks55lodz@gmail.com
NIP 726-265-08-14
Łódź, 02 grudnia 2019

SZANOWNI  PAŃSTWO
​Zarząd UKS „55”, zwołuje na dzień 19 grudnia 2019 roku o godz.17.30 – pierwszy termin oraz 18.00 – drugi termin, Walne Zebranie Członków Klubu. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi, w SP 55 przy ul. Mackiewicza 9,.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności finansowej UKS 55.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie z działalności sekcji Lekkiej Atletyki i Pływania.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.